Werk aan uw welzijn voor de lange termijn

Naar een psychiater gaan is voor velen een grote stap. Het is een initiatief dat u nu neemt voor een beter welzijn op de langere termijn. Wacht daarom niet langer en stap over die drempel heen met hulp van Psychiater Els Carlier.

Naar herstel

van functioneren

Psychotherapie├źn die ik toepas

In mijn Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie in Apeldoorn staat samenwerking centraal. Samen onderzoeken we de achtergrond van uw klachten. Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke therapie het beste bij u past.

Als psychiater richt ik mij op behandeling van ziektebeelden, en als gespecialiseerd arts gaat dit vaak gecombineerd met medicatie. Naast medicatie kan ik een psychotherapeutische behandeling geven. Deze behandeling kan bestaan uit steunende gesprekscontacten, cognitieve gedragstherapie (met de juiste gedachte, controle krijgen over de klachten) en inzicht-gevende therapie.

Het intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld volgt binnen ongeveer binnen drie-vier weken een eerste afspraak. Dit gesprek duurt 45 minuten. Tijdens dit gesprek geeft u mij een indruk van uw klachten en maakt u kennis met mij als mogelijke behandelaar. Na dit intakegesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Meestal zijn er één tot drie afspraken nodig om uw problemen beter in kaart te brengen (diagnostiek) en een behandelplan/behandelovereenkomst vast te stellen. Na de diagnostische fase worden er vervolgafspraken gemaakt voor de behandeling. Na het eerste gesprek kunnen aansluitend de vervolggesprekken plaats vinden. Er is geen wachtlijst tussen de intakefase en de diagnostiek en/of behandeling.

Let op:
De zorgverzekeraar ziet het intakegesprek als de start van de behandeling.Houdt u er tevens rekening mee dat twee naast elkaar bestaande behandelingen met dezelfde diagnose (DBC) in de specialistische GGZ niet vergoed worden. Naast de specialistische GGZ behandelingen zijn er ook behandelingen in de Basis GGZ. Vanaf 2017 wordt door mij als psychiater enkel specialistische GGZ behandelingen geboden.

In 2018 heb ik met alle zorgverzekeraars (CZ, Achmea/Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW, Menzis, Promovendum, Besured en National Academic) een contract afgesloten behalve met VGZ en de zorgverzekeraars die gelieerd zijn aan VGZ (Unive, Aevitae, Bewuzt, zekur, IZA Cura, IZZ, UMC, Turien, VPZ Assuradeuren, Plus, Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zorgsaam, IAK). Dit betekent dat de declaratie na afloop van de DBC of behandeling niet naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd maar naar u. Nadat u de declaratie heeft betaald, kunt u de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen die u vervolgens zal vergoeden. Let wel de mate van vergoeding wordt bepaald door de zorgpolis die u met VGZ heeft afgesloten. Afhankelijk van de soort polis die u heeft, wordt de behandeling vrijwel geheel (bij een restitutiepolis meestal 80-100%) of wel gedeeltelijk (bij een Natrua-polis 50-80%) vergoed. De vergoeding van uw behandeling wordt sinds 01-01-2008 (verplicht) geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Dit zijn eenheden (producten genoemd) die bestaan uit zowel directe (face to face) als indirecte (o.a.verslaglegging/overleg) tijd. Een DBC loopt maximaal 365 dagen. Wanneer de behandeling nog niet is afgerond wordt een nieuwe DBC (in overleg) geopend.

Uitgebreide informatie is te vinden op:

http://www.dbconderhoud.nl en http://www. zorgwijzer.nl

Over de tarieven is informatie te vinden op:

tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 2018 (NZA)

 

Korte lijnen

In gevallen waar psychotherapie voor kinderen centraal staat werk ik samen met 'De Praktijk', een praktijk van vrijgevestigde psychologen-psychotherapeuten. In complexe situaties schakel ik snel met gespecialiseerde centra voor een second opinion en/of overname door een andere behandelaar. Als u niet tevreden bent over de behandelwijze, heeft u het recht om mij de contactgegevens te vragen van de klachtencommissie. Er is een overeenkomst met de zorg-instelling P&P Consult te Apeldoorn. Tevens verwijs ik hierbij naar www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Betreffende de Algemene Verordeningsgegevens (AVG) voldoet mijn praktijk aan de eisen. Zo wordt uw dossier veilig digitaal bewaard.  U kunt uw dossier inzien en/of uw dossier opvragen. U heeft ook het recht om uw dossier te laten vernietigen. Hiertoe dient u schriftelijk een verzoek in te dienen. Er wordt nimmer informatie verstrekt aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.

 

PRIVACY STATEMENT

Inleiding 

Els Heinsman-Carlier, psychiater, gevestigd te Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 24 te Apeldoorn en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 08216848, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Els Heinsman-Carlier van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Els Heinsman-Carlier verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
- NAW gegevens
- overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
- communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
- administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnr)
- medische gegevens [beschrijving]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Els Heinsman-Carlier een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Els Heinsman-Carlier elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Els Heinsman-Carlier een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als  Els Heinsman-Carlier uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Els Heinsman-Carlier verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang Els Heinsman-Carlier bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens

Els Heinsman-Carlier draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
Els Heinsman-Carlier legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.Els Heinsman-Carlier gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Els Heinsman-Carlier heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website(s) van Els Heinsman-Carlier kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Els Heinsman-Carlier heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Els Heinsman-Carlier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage

Els Heinsman-Carlier moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Els Heinsman-Carlier fout verwerkt? Dan moet Els Heinsman-Carlier die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht

Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht

Als Els Heinsman-Carlier een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Els Heinsman-Carlier worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U mag aangeven dat uw gegevens die bij Els Heinsman-Carlier liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Els Heinsman-Carlier beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties dieEls Heinsman-Carlier onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Els Heinsman-Carlier met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Els Heinsman-Carlier krijgt daartoe aanleiding geeft. Els Heinsman-Carlier zal u in dat geval informeren.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met  Els Heinsman-Carlier opnemen via tel 055 5787372 of 06 42120416. Dit kan ook tijdens de consultatie.

 

 

Wat neemt u mee naar het eerste gesprek

Vergeet bij het eerste gesprek niet uw, legitimatiebewijs, verzekeringsgegevens en een verwijzing of verwijskaart van uw huisarts mee te nemen. De huisarts bepaalt of er (vermoedelijk) sprake is van een psychiatrische stoornis en verwijst voor Specialistische GGZ of voor Basis Generalistische GGZ (let op: vanaf 2017 behandelt een psychiater enkel verwijzingen voor de specialistische GGZ) .

Dowload verwijsbrief voor uw huisarts